Asbestinventarisatie in gebouwen


Asbest is een natuurproduct dat gedurende tientallen jaren voor tal van toepassingen is gebruikt. Asbestvezels  zijn bij inademing zeer schadelijk voor de gezondheid. Bij sloop en sanering moet daarom worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest om dat vervolgens gecontroleerd te verwijderen.

Asbestonderzoek in gebouwen moet voorafgaand aan bouw- of sloopwerk worden uitgevoerd. Steeds vaker wordt ook onderzoek gedaan om de blootstellingsrisico’s te bepalen voor gebruikers van een gebouw. Asbestinventarisaties gebeuren ook vaak in het kader van de waardebepaling van een gebouw.

Asbestonderzoek bestaat in zijn algemeenheid uit de volgende onderdelen:

  • Dossieronderzoek waarbij aan de hand van bouwtekeningen en bestekken informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid van asbest;
  • Inspectie door DIA’ers (Deskundig Inventariseerder Asbest). Zij nemen monsters van mogelijk asbesthoudende materialen. Deze worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

De bevindingen worden vastgelegd in een rapport waarin de aanwezigheid van asbesthoudende materialen wordt beschreven, compleet met een risicobeoordeling. Aan de hand van kaartjes, foto’s en tekeningen worden de aangetroffen materialen gepresenteerd. Dit rapport heeft de wettelijke status die onder andere nodig is voor het verkrijgen van een sloopvergunning.

CSO biedt een compleet pakket aan diensten met betrekking tot asbest. Voor inventarisaties, het opstellen van kostenramingen, een plan van aanpak, veiligheidsplannen, aanbesteding en directievoering beschikken wij over deskundige medewerkers, onder wie DIA’ers, bestekschrijvers, calculators, gecertificeerd arbeidshygiënisten en ervaren projectleiders. Medewerkers kunnen eventueel ook worden gedetacheerd.

CSO is gecertficeerd volgens SC-540 voor inventarisaties in gebouwen (meer informatie op www.ascert.nl). Daarnaast doen wij verkennend en nader onderzoek naar asbest in bouw- en sloopafval, puingranulaat en wegen conform NEN 5897 en keuringen van gronddepots (VKB-protocol 1018/2018). Ook voor het opstellen van saneringsplannen en milieuhygiënische begeleiding van saneringen kunt u bij CSO terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviseur Gosse Hoekstra (tel.: 030-6594324, e-mail: g.hoekstra@cso.nl.

Zie ook: Asbest in de bodem

 Print
Meer informatie


Volg ons op